2010. szeptember 27., hétfő

IMÁK.


IMÁDKOZZUNK MINDEN NAP..!
Ima a jó férjért..!


Égi Atyám, valahol él már az a férfi, aki engem keres, akihez egész szívvel tartozhatom, szent akaratod szerint, s aki majd gyermekeim édesapja lesz. Légy jó hozzá, Istenem! Őrizd meg nekem őt tisztán, önfegyelemben és nemes lélekben - számodra és számomra. Védj engem is -az ő számára. Hintsd szívünkbe kegyelmed magját életünk tavaszán, hogy szívünk termékennyé váljék számodra, és neked tetsző boldog családi otthont építhessünk!
Ámen..!

Ima a jó feleségért..!

 
Mennyei Atyám, belátod életemet, mint én a hegycsúcsról a messzi tájakat. Te már tudod, hogy hol lakik az a leány, akivel majd találkozni fogok, s aki majd értem elhagyja szüleit, hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék - s én őhozzá! Adj türelmet és józanságot lelkemnek. Választásomat és mérlegelésemet ne az elvakult szenvedély befolyásolja, hanem a tiszta és önzetlen szeretet döntsön bennem. Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértő élettársat, leendő gyermekeimnek édesanyját, akit öröktől fogva rendeltél számomra. 
Ámen..!

Ima a szüleinkért...!


Jóságos Mennyei Atyám! 
Irántam érzett szeretetből apát és atyát ajándékoztál nekem a földön. Rendelésedből és teremtő erőd által életet adtak nekem. Ők kereszteltettek meg, nekik köszönhetem istengyermekségem. Ők védtek, védnek és oltalmaznak ma is minden bajtól. Az élet gyakran ró nehéz terheket vállunkra. Súlyos megrázkódtatásokat kell elviselnünk. Komoly gondok nehezítik napjainkat. Mennyei Atyám, édesapámért és édesanyámért könyörgök hozzád. Jutalmazd meg őket azokért a testi és lelki javakért, amelyeket nekem nyújtottak és most is nyújtanak. Adj nekik erőt, buzgóságot, hogy akaratodat szívesen teljesítsék. Tartasd meg őket jó egészségben, tisztességben és becsületben. Vígasztald meg őket, ha a mindennapi élet gondja-baja közepette erőt vesz rajtuk a csüggedés. Taníts meg engem arra, hogy szüleimet szeressem, rájuk mindig fölnézzek, hibáikat megértsem.
Ámen...!

Ima a Testvérekért, rokonokért, 
barátokért...!

 
Atyám, őrizd óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek. Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom. Védd meg őket minden bajtól, áldd meg törekvéseiket. Bizalommal kérlek, Atyám, tarts távol szeretteimtől minden rosszat, és azon az úton vezesd őket, amely a te dicsőségedbe vonja lelküket. Ha szívüket bánat nyomja, tedd őket kitartóvá az irántad való bizalomban. Tudjanak remélni segítő kegyelmedben. Engedd, hogy szép legyen életük: áldott a reggel, békés az éjszaka, sikeres a munka, zavartalan az álom és pihenés. Találjanak életükben sok örömet, legfőképpen tebenned és szeretetedben. Élvezzék a földi boldogságot, melyet tiszta lelkek számára juttatsz, hogy annál inkább vágyakozhassanak szeretetedben és boldogságodban élni.
Ámen..!IMÁDKOZZUNK SZERETTEINKÉRT...!

HISZEKEGY..!

HISZEK AZ EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében,
És Jézus Krisztusban, ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
ki fogantat-ott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették,
meghalt és eltemettet-ék;
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását
és az örök életet.
Ámen...!MIATYÁNK..!

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen..!ÜDVÖZLÉGY..!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen..!DICSŐSÉG..!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen..!
BIBLIA TANULMÁNYOZÁSI OLDAL ...!
A linkre kattintva megnyílik a BIBLIA oldal,
ahol a megfelelő választás után azt a részt lehet olvasni melyet éppen keresel...!
Eredményes keresést.
Az ÚR legyen velünk...!AMI A TIÉD...!TANÁCSOK AZ IMÁDKOZÁSHOZ...!


Gyónom a mindenható Istennek..!

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem,
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással:
én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Ámen...!
Most segíts meg Mária..!

Most segíts meg Mária,
ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak
eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
a te erőd nem törik meg.
Hő imáját gyermekidnek nem,
te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anyánk vagy!
Most segíts meg Mária,
ó irgalmas Szűzanya. 
Ámen..!
 BIZONYSÁG TÉTELI OLDAL...!

9 megjegyzés:

MJ írta...

"Baráti ölelésem! MJ"

Szeretett. írta...

IMÁDKOZZUNK...!

Az oldal közössége, hív téged is , akik olvassák az alábbi fejezeteket jöjj velünk, ne sajnálj pár percet rohanó életedből :

Imádkozzunk....!

De miért és hogyan..?
Nem kell nagy bölcsesség hozzá.
Ha megfigyeljük az embereket, hamar megállapíthatjuk, hogy legtöbben azért imádkoznak, mert azt gondolják, hogy imádságaikkal Istent eltéríthetik szándékaitól, könyörgéseikkel rábírhatják, hogy változtassa meg akaratát, melyről ők azt hiszik, hogy ha megvalósul, nekik kellemetlen, sőt egyenesen kárukra lesz. Ezek az emberek elfelejtik, hogy Isten örök érvényű, megmásíthatatlan törvényekkel kormányozza és tartja fenn a világot. Hiszen, ha imádságaink és általában a mi kívánságaink szerint igazgatna mindent, akkor egyik napról a másikra elerőtlenednének az összes természeti törvények, megállana a fejlődés és csakhamar az ősködbe fulladna bele ez a nagyszerű, fenséges élet. Azonban az elhajított kő, az elsütött fegyver golyója, az elhangzott káromló szó és a kiagyalt gondolat nem áll meg útjában még akkor sem, ha imádság-hegyeket torlaszolunk is eléje, s megy mindaddig, amíg mozgató energiája ki nem fárad, vagy arcig valami olyan akadályba nem ütközik, ami útjában feltudja tartani. Mert Isten szándékait és világot igazgató törvényeit soha, senkinek a kedvéért nem fagya megváltoztatni. Azért az emberekért ilyen szándékkal ti ne imádkozzatok: A vallásos hitű és evangéliumi életszemléletű ember az imádkozás kérdésében is Jézushoz igazodik. Jézus, amikor imádkozott, rendszerint elvonult a magányba, hol nem zavarta senki és a nagy csend szentségében kereste és találta meg az Istennel való együttlét állott élményeit. Olyankor rendszerint megnyílt a lelke, mint a gyermeknek, ha lénye csordultig van mondanivalóval' s úgy tolulnak ajkára a szavak, hogy ki sem mondhatja, csak odahajtja fejét atyja, vagy anyja kebelére és az egész földkerekség legbiztonságosabb helyén boldogan elpihen. A szülő gyermekének remegő kis emberségéből amúgy is kiolvas, egyetlen tekintetében meglát mindent, ami lelkében összegyülemlett. Jézus is rendszerint csak ennyit mondott ilyenkor : Atyám, legyen meg a te akaratod. Magam számára pedig csak azt kérem: Engedd megértenem akaratodat. És figyeljétek csak meg az evangéliumokból, hogy micsoda diadalmas élet bontakozott ki ezekből a szótalan, meghitt együttlétekből. Isten lelkének ereje átsugárzott az előtte álló emberre, ki nem akart eltakarni semmit önmagából, viszont úgy ahogy volt, átadta magát teljes egészében Istennek. Felolvadt, mint csepp a tengerben. Átvette Isten biztatását és felfogta erőit, s utána diadalmasan ment, és győzelem volt minden lépése, hiszen az imádkozások nagy alkalmain annyira eggyé tudott lenn, Istennel, hogy elmondhatta magáról azt, amit rajta kívül még soha senki ember fia el nem mondhatott: Én és az Atya egy vagyunk. Az imádság tehát szubjektív élmény, személyes kapcsolat , teljes közösség Istennel.
Ezért és így imádkozzatok. És üdvösséges életetek lészen. Adja Isten, hogy úgy legyen.
Ámen..!

Szeretett. írta...

IMA HÉTFŐN REGGEL...!

Alázattal és gyermeki ragaszkodással keresem a találkozást veled e hétfői reggelen Atyám, Gondviselő Istenem. Vágyom közelségedbe, mert érzem, hogy Te őrködsz felettem. Otthon, családom körében, munkahelyemen, a szívemet megelégedéssel tölti be és jó kedvvel, vidám lélekkel munkálom embertársaim. és saját jólétem. De elő kívánom mozdítani lelkem tökéletesedését is, hogy mint egész ember töltsem be, Tőled nyert magasztos hivatásomat. Ha arra gondolok, hogy Te velem voltál az elmúlt hét folyamán; hogy az egymást követő napok változásában is mindig a Te jóságodat éreztem, megerősödik hitem, hogy ezután sem hagysz magamra. Csendes óráimban elődbe vihetem vágyaimat és érzéseimet; remélhetem, megmutatod nekem; az igazság ösvényét, hogy hű maradhassak hozzád és önmagamhoz.
Hálával gondolok nagy tanítómesteremre, a názáreti Jézusra, ki figyelmeztet a legnagyobb parancsra: Szeresd az Istent és szeresd az embert. Ő volt leghívebb, gyermeked, aki mindvégig betöltötte szent akaratodat és akire ma is úgy tekintek, mint eszményképemre. Áldj meg hát, hogy járhassak egész héten az ő utam. Halljam hozzám intézett figyelmeztetését: Légy tökéletes, miként mennyei Atyád is tökéletes. Azért, ha látod, hogy a küzdelemben túl nagy feladatot vállalok, adj erőt, hogy annak véghez vitelében a Te dicsőségedet szolgáljam. Áldj meg és légy velem az előttem levő hét minden napján, hogy érezzem: te gondviselő Atyám vagy, s dicsérjem érte szent nevedet.
Ámen...!

IMA HÉTFŐN ESTE...!

Szerető Isten - jó Atyám...!
Gyermeki köszönettel mondom el imádságomat, a munka végeztével reám szálló estében. Megköszönöm, hogy a mai napon is velem voltál és megsegítettél. Megköszönöm, hogy szereteted vezetett és irányított, hogy gondviselésed őrködölt felettem. Jólesően éreztem, hogy tőled kapott hitem erősített napi munkám végzésében- ez új hétnek első napján is.
Tudom, Néked számadással tartozom Atyám! Sokszor nehéz a számadás, mert hiszen a nékem adott helyen, a nékem szánt feladatban nem voltam mindig hűséges és teljes szível áldozatot vállaló. Bár körülvett jóságod és gondviselésed, mégsem hordoztam mindig teljes hittel és bizalommal az életnek terheit. Talán ma is így volt Atyám. S kérlek ezért, hogy ez esti imádságos számadásban a te atyai mértékeddel mért megbocsátásoddal ajándék ozz meg, hogy nyugodtan és megbékélten hajthassam álomra fejemet. Pihentess el szeretteimmel együtt, a nyugalmat és új erőt adó álmoknak szárnyain. Az éjszaka sötétjében vigyázz reám s mindazokra, akikért szívem szeretetével fáradozom, hogy az új napnak új hajnalán boldog együttlétben köszönthessük egymást. Áldd meg békességes, nyugalma t adó éjszakával a pihenni vágyó embereket, hogy álmaikban fogant boldogság reményével ébredhessenek az új napnak hajnalán.
Ámen....!

Szeretett. írta...

IMA KEDDEN REGGEL...!

Édes jó Atyám, Istenem..!
Jóvoltodból ismét új napra virradtam, amelyben önmagamért és a Te országodért kívánok munkálkodni. Tehozzád száll e reggeli órában fohászom, mert érzem, hogy a Te segedelmed nélkül erőtlen vagyok e nap küzdelmében. Te juttattál csendes pihenőhöz, hogy ma is bizakodó lélekkel nézzek a küzdelmek elé. Ha arra gondolok., hogy mennyű munkálkodhatom embertársaim javára, hálával emlékezem a názáreti Jézusra, aki a mennyei kincsek gyarapítására buzdít. Éppen ezért nem szakítom ki magam a küzdelemből, amelybe az élet hív, és boldog vagyok, hogy munkálhatom a Te országodat. A tökéletesedés utáni vágy ösztönöz, hogy az élet mindennapi gondjai mellett figyelmezzek lelki szükségleteim kielégítésére is. Ápoljam a, hitet, amely erőt ad a holnapért való munkában; fakasszam föl a reménység buzgó forrását, hogy részese legyek az örök életnek és gyakoroljam a szeretetet, amely életem tökéletesebbé tevésének záloga. Hála és öröm tölti el lelkemet, ha látom a Téged dicsőítő embert, aki jó cselekedetem nyomán szüntelenül a Te országodat munkálja. Érzem, hogy a világot gyűlölet helyett a szeretet öleli magához, s az emberek anyagi jólétükben lelkükről sem feledkeznek meg.
Légy velem Atyám és segíts, hagy a mai nappal is betöltsem hivatásomat. Állj mellém küzdelmeimben, hogy érezzem; a Te áldásod kiséri minden jó szándékomat. Szentelj meg, hogy megnyerjem a lelkiismeret megnyugtató boldogságát, s ne csupán én, de szeretteim is érezzék gondoskodásodat. Mutasd meg nekem csendes áhítatomban életem célját és igaz értelmét, hogy amikor munkám végeztével fejem pihenésre hajtom és számba veszem
e nap történését, érezzem, hogy Te szólsz hozzám: “Jól vagyon jó és hív szolgám, hu voltál a kevesen, többre bitlak ezután".
Ámen...!

IMA KEDDEN ESTE...!
Édes Atyám...!
Lassan elhalkul az élet zaja. A nappal lüktetése halk zsongássá finomult. Kezembe hajtva homlokomat, csendes számvetést tartok előtted, Atyám.
Elmondom, hogy megfáradtam a napi munkában és Te adtál erőt az újrakezdésre; hogy sokszor tört fel belőlem aggódó kétség a nap bizonytalanságai között. Azt is elmondom, hogy kerestem a jót; a Te áldott törvényeid szer int való utat, de azt is, hogy megbotlottam az élet buktatóin és kezed simogatása emelt vissza a helyes pályára. Elmondhatom álmaimat és vágyaimat is, amik a mai nap munkájához és pihenéséhez, öröméhez és bánatához kapcsolódnak. Mindezeket elsóhajtom feléd, de hisz Te jól tudod mindezt. Tiszta gyermeki bizalommal azt kérem csupán, mérd az elmúlt nap tetteit. A jókat is, a rosszakat is. Végtelen szereteteddel vizsgáld erőtlenségemet és bocsásd meg vétkeimet. Áldj meg jó cselekedetemért azzal, hogy máskor is hasonlóképpen tudjak cselekedni.
Köszönöm a mai napot, Atyám és kérem, küldj nekem is, szeretteimnek is és az egész zajogó-zúgó világnak csendes, pihentető, jó éjszakát.
Ámen....!

Szeretett. írta...

IMA SZERDÁN REGGEL...!

Hálaadó érzések közepette veszem ajkamra neved, Édesatyám Istenem. Érzem, neked tartozom hálával az éjszaka csendje, nyugalma és békéjéért, amely számomra a testi pihenés ideje. Amikor napi munkám végeztével hazatértem szeretteim körébe, hogy letéve a napi gondokat, nyugovóra hajtsam fejem, Reád gondoltam Atyám, ki megtartottad egészségemet, növelted munkám iránti felelősségemet és megáldottad családomat is. Ezért lelkemben az irántad való hála lakozik. Most, hogy újra reggelre virradtam, ajkamon a Te neveddel és szívemben az irántad való szeretettel kívánom újból kezdeni napi munkámat. Tudom, hogy Te ismét velem leszel. Nemcsak akkor, amikor ajkamra veszem neved, hanem mindvégig, amikor munkálkodom az élet előbbre vitelében, amelyben a Te akaratod szerinti célom az élet tökéletesítése.
Igaz, olykor megtorpanok a vállaimon és lelkemen nyugvó felelősség hatalmas súlya alatt, de olyan megnyugtató lelkembe idézni a názáreti Jézust, aki soha nem lankadó buzgalommal szórta a szeretet magvait, hogy annak gyümölcsétől áldottá és teljessé váljék az élet. Tudom Atyám, hogy az én munkám is csak akkor teljes, ha annak végzésére a szeretet ösztönöz. Az a világot megváltó érzés, amely élettársam húségében, gyermekeim szemében úgy ragyog, miként él bennem, amikor Te velem vagy. Ezt az érzést fakaszd föl lelkemben. Engedd meglátnom az élet törvényei között a legnagyobbat: a világot megváltó szeretetet. Segélj, hogy én is ennek szellemében éljek. Adj áldott alkalmat, hogy cselekedeteimben tegyek bizonyságot Terólad, és engedd szüntelen hallanom az evangélium szavát: Törekedj a szeretetre, hogy ennek gyakorlásával dicsőítselek Téged.
Ámen....!

IMA SZERDÁN ESTE...!

Ó, Isten, ki voltál, vagy és megmaradsz minden időben, kinek arcájer előtt nemzedékek nőnek fel és semmisülnek meg: Téged keres az élők világa mindenkor, mert végtelen a Te gondviselésed. Te vezetted atyáinkat is az élet vándorútján, légy irgalmas hozzánk, oltalmazz minket éjjel és nappal. Hol találhatnánk menedéket a viharok elől és védelmet az élet perzselő tüzében, ha nem Nálad?
Te ismered egyedül a mi sokféle kísértéseinket és Te állasz szüntelenül mellettünk: a szenvedésben megkönyörülsz rajtunk és felemeled csüggedt, bátortalan, lelkünket. A bőség és jólét vidám napjaiban a Te szent lelked őriz, hogy a felfuvalkodottság és elbizakodottság bűnébe ne essünk.
Ó, egyedüli forrása a békének és igazságnak, nyisd meg szívünket, világosítsd meg értelmünket, hogy szent közösségbe forrjunk össze prófétáiddal és szentjeiddel, kik bíztak Benned és soha meg nem szégyeníttettek. Nem érdemünkre, hanem inkább a Te jóságos szeretetedre emlékezve kérünk: hallgasd meg imádkozásunkat.
Ámen...!

Szeretett. írta...

IMA CSÜTÖRTÖK REGGEL...!

E reggeli órában, Atyám, amikor jóvoltodból ismét felvirradtam, hogy az éjszakai pihenés után a Te bölcs akaratodból előmenetelemet munkáljam, gyermeki hálával fogom meg szent kezed, hogy annak segedelme és oltalma alatt ma is egy boldogabb élet megteremtését munkáljam. Oly jól esik éreznem, hogy az elmúlt éjszakán is kiterjesztetted fölöttem is gondviselésed áldott kezeit, s Testben és lélekben újjászületve ma is dicsőíthetlek Téged. Munkálhatom életem teljesebbé tételét, érezhetem áldott közelséged és bizonyságot tehetek arról, hogy a Te akaratod szerint munkálom országod kiteljesedését, amelynek megteremtéséért benned bízó gyermekeid munkálkodnak. Engedd, hogy e napon közelebb jussak Tehozzád én is, és mindazok, akik segedelmed után áhítoznak. Légy velem, hogy ha egy lépéssel ismét közelebb jutok Tehozzád, azt ne csupán önmagam buzgóságának. hanem a Te szeretetedben való összefogás eredményének tekintsem. Ha látod életem fölött a csüggedés és kétségbeesés fellegeit, szereteteddel űzd el azokat. Engedd, hogy Téged kövesselek utamon, s teljes hittel és szerető bizalommal forduljak Hozzád, amikor oltalomra és bátorításra szorulok. Légy, Atyám, szeretteimmel, akiket Te rendeltél mellém az élet küzdelmében, s áldd meg őket is, hogy a közös teherhordózásban szent Fiad. a názáreti Jézus útján haladjunk. Segélj, hogy betöltsem anyagi világom törvényeit, de azokon túl lássam meg lelkem kívánalmait is; mert tudom, hogy nem használ semmit, ha az egész világot meg is nyerem, de lelkem kárt szenved. Légy őriző pásztorom és tarts meg abban a hitemben, hogy megőrzöl a mai nap küzdelmében, megszentelsz imádkozásomban és megáldasz országod munkálásában.
Ámen....!

IMA CSÜTÖRTÖK ESTE...!

Ennek a napnak estéjén is szálljon Hozzád utolsó gondolatom, gondviselő Isten,' mielőtt álomra hajtanám fejem. Tied legyen hálám erezzek a napnak elvett javaiért. Hálás vagyok életkedvemért, életet igenlő és igénylő vidám hangulatomért. A szépségért, amit látnom engedtél lelkem gyönyörűségére; a rútságért, a gondokért és apróbb bosszúságokért, melyekben talán azért részesítettél, hogy lelkemet próbára tedd. Mert úgy érzem, minden gondviselésnek örök kútforrása - édes Istenem , hogy minden próbatétel, melyet a lelkem legyőz, a hit és a hozzád való ragaszkodás erejével, egy újabb lépcsőfok hozzád, feléd. És minden elmulasztott jó cselekedet, minden elfecsérelt pillanata életemnek a lejtőhöz visz közelebb mely Tőled eltávolít, s a bűn világának széles - sokszor csábító mezejére visz.
Ma, úgy érzem Atyám, - sikerült megőriznem lelkem egyensúlyát. Úgy érzi ő, hogy az élet állal rám szabott munkát elvégeztem, gyarló képességeimhez mérten maradéktalanul. Ezt nem az öntelt lélek büszkeségével, hanem a ragaszkodó gyermek szeretetével állapítom meg.
Áldd meg Atyám pihenésemet is, hogy a sokasodó holnapokat is élhessem az istenfiússág boldog öntudatával.
Ámen....!

Szeretett. írta...

IMA PÉNTEK REGGEL...!

Atyai jóságod ismét új napra virrasztott és én hálaadó érzelmekkel borulok le szent színed előtt, Atyám, s megköszönöm, hogy az éjszaka csöndjében fölöttem virrasztottál. Amikor fáradtan és aggodalommal telten fejem párnámra hajtottam és összekulcsolt kézzel kértem atyai áldásodat, elküldted számomra biztató ígéretedet a zsoltár szavaiban: “Akik a Úristenben bíznak, meg nem szégyenülnek." Íme, most világosodik meg bennem e szavak értelme, mikor új napra virradva; hiten erejét látom megjutalmazni. A hitet, melyet emberré válásom bizonyságául Te adtál szívembe, hogy valahányszor nehéz az életnek terhe, mindannyiszor átsegítsen az elém tornyosuló akadályokon. Érzem, Atyám, hogy ez új reggelnek megérése is a Te kegyelmed ajándék a és azért köszönetet mondok Tenéked. Bár ismered gyermekeidet és számon tartod, hogy milyen érzés lakozik az én szívemben is, mégis mindenek fölött áldásod kérem végzendő munkámra. Te oltottad szívembe a fölemelkedés vágyát és Te adtad . kezembe a ínunka . eszközét, hogy segítségével közelebb kerüljek Tehozzád. Légy velem munkámban, hogy annak elvégése után közelebb érezzem magam minden gyermeked sóvárgott vágyához: a lelki békességhez, amely a veled való találkozást bizonyítja. Ha látod, hogy letérek az igazság ösvényéről, figyelmeztess a názáreti Jézus példájával, aki mindvégig kitartva igazsága mellett, inkább elviselte a kereszthalált, semhogy megtagadja azt, amit Te oltottál szívébe.
Áldásoddal légy velem e napon is, hogy én is áldhassalak.
Ámen....!

IMA PÉNTEK ESTE...!

Újra eltelt egy nap, s én ismét leborulok előtted ó áldott Isten, hogy megköszönjem azt: Neked tartozom e napért is hálával; érzi ezt fáradt testem, gyermeki lelkem, hiszen Tőled származik minden szépség. jóság és áldás. Te vagy az, ki a föld porába életet lehelsz, ki a férget lepkeszárnyra bocsájtod, ki a szívbe dallamot öntesz, s a rideg kősziklából angyalarcot faragsz. Te áldod meg vergődő emberségem röppenő sasszárnyakkal, s telíted keblemet lángoló érzésekkel. Tehozzád esedezem hát most e napnak múltával is. Ölelj szívedre szerető Atyám, ki lüktető ritmusa vagy a teremtett Mindenségnek. Téged kereslek most is, mint mindenkoron ó szívemnek kősziklája. Te: Élet, Szín, Dal, Szeretet, Jóság és Szépség, áldott Isten. Megköszönve a napot minden lázas ritmusával, az éjszaka nyugalmát is reád bízom. Te irányítottad lépteimet, őrködj hát álmaim, felett is. Ne hagyj el soha, maradj szívemnek támasza , én örök Vigyázóm , gondviselő Isten.
Ámen....!

Szeretett. írta...

IMA SZOMBATON REGGEL...!

Istenem, áldott Édesatyám, ki napjaim bölcs adója vagy, s ki megáldasz engem. földi javakkal, hogy azok fölhasználásával lelki életem tökéletesedését is szolgáljam; aki meghallgatod kérésem és megtartod életem; gyermeki alázattal áldalak e reggeli órában. Fogadj édesatyai oltalmadba e napon is, hogy örömben és bánatban, munkában és pihenésben egyaránt Tenéked szolgáljak: Tudom, hogy atyai tetszésed szerint való, ha látod gyermekeidet amint szent akaratodat betöltik; és én e cél szolgálatában kívánom e hetet is bevégezni. Elindulásomkor reád gondoltam, ki mindig meghallgattad kérésemet, ki őrködöl ma is felettem, ~ s ki megadod a napok küzdelméhez áldott segedelmed. Légy velem továbbra is, hogy híven betöltsem a reám váró feladatokat; sáfárkodjam helyesen a talentumokkal, s befogadjam áldott igédet, amely útmutatást ad és vigasztalást nyújt számomra is. Küzdelmeim, tépelődéseim, megpróbáltatásaim óráiban, kétségeim közepette légy mellettem. Engedd, hogy e napon is, legjobb gyermeked, a názáreti Jézus tanítása szerint szolgáljam embertársaimat. Segélj, hogy közelséged érzetében megnyerjem lelkem békességét. És adj békességet azoknak is, akik bár keresik utaidat, de még nem érkeztek el Tehozzád. Benned bízó lelkem emeld magadhoz, s áldásoddal töltsd be életemet.
Ámen....!

IMA SZOMBATON ESTE...!

Még néhány pillanat és elcsendesedik az élet lüktető zaja. Elmúlt egy munkás hét a maga fárasztó és mégis örömteli perceivel. Még néhány pillanat csupán és bársonyos leplét az éjszaka ráborítja a világra, a megfáradt emberre, a füstölgő gyárakra, a vidékek szunnyadó falvaira. Most; hogy megnyúltak az esti árnyak és a csend eluralkodik rajtunk és körülöttünk, még egyszer számot vetünk magunkkal, végzett dolgainkkal, sikereinkkel és kudarcainkkal. Számot vetek én is magammal és elmondom néked Atyám. Néked, kinek évezredek óta elsírja könnyeit, elujjongva örömét hűséges gyermeked, az ember ezer arculatban, százezer helyen, milliárd emberszív keresett és talált meg, ó Isten. Megtalált, mert mindenkor Te voltál az eszmények foglalata. Te voltál a jóság, a szépség, az igazság.
Téged kereslek én is; a mának embere, ki hivatása teljesítésében, kötelességeim közepette alig érek rá szent nevedet kimondani. De te tudod, Atyám, hogy a jól végzett munka, a becsületes szándék épp úgy Téged dicsér, mint az ájtatos ima, hiszen az emberségesebb életet építi, a Te országodat munkálja. Áldd meg hát szorgoskodásomat, boldog tervezgetéseimet munkámban, pihenénémben egyaránt. Áldj meg, ha imádságomban kereslek, vagy ha csak egy pillanatnyi sóhajom száll feléd lázasan végzett munkám közben. Hadd ismerjelek fel mindenhol és mindenkoron, mint biztató szerető Atyámat, terveim megszentelőjét, fájdalmaim orvosát, verejtékező életem segítőjét és minden áldások, forr ásót - örök Isten.
Ámen....!

Szeretett. írta...

IMA VASÁRNAP REGGEL...!

A gyermeki szív és keresztényi bizalom odaadó érzetével simulok Hozzád, ó én egyetlen Istenem, jó Atyám! Olyan jói esik, ha életem küzdelmei között, nehéz és verejtékes munka után magamba szállhatok, hogy fölemelkedjem a hitnek és vallásnak megszentelt magaslataira, melyeken mosolygóbb a napsugár, üdítőbb a levegő, éltetőbb a harmat, szebb a virág és boldogabb az élet. Köszönöm Istenem, hogy most is időt és alkalmat, erőt és buzgóságot adtál egy ilyen lelki felemelkedésre. Ó, miért is nem járhatok állandóan eme megszentelt magaslaton Jézusom társaságában. Hogy gyönyörködhetném az ő orcájának fényességében, beszédének igazságában, szeretetet sugárzó tekintetében, kijelentéseinek szépségében! Hogy vinne engemet is magával azon az úton; amely egyenesen Tehozzád vezet! Miért; hogy alantas érdekek, önző törekvések, földhöz ragadt szenvedélyek sokszor elveszik akaratom erejét, szememnek látását és megnehezítik lelkemnek szárnyalását?! Hiszen Te jónak teremtetted az embert és szépnek a világot. Adj erőt hát, Atyám, hogy hitemnek erejével, vallásomnak tisztaságával szépíthessem én is az élet pusztaságait, s hozzájáruljak életemmel, hogy a lélek szentelje meg az anyagot, s országod jöjjön el ezen a viharvért földön. Változzék át lelkemben az ünnepi hangulat erős akarattá, szilárd elhatározássá, s legyen elve és vezére életemnek. Én pedig ezáltal legyek szószólója a te akaratodnak, s hív és igaz munkása országodnak. Engedd hát megértenem, hogy a tiszta szív és a nemes lélek megszenteli a világot, a hit és a szeretet erejében paradicsommá változik át a föld, s boldog emberek hazája lesz az egész világ.
Segélj azért, hogy a vallás életadó levegője lelkemet megtisztítsa, életemet emelje, gazdagítsa és boldogítsa.
Ámen...!

IMA VASÁRNAP ESTE...!

A mai szent nap végéhez érkeztem, jó Atyám, s így érzem nem lenne csendes nyugodalmam, ha köszönetet nem mondhatnék sok jóságodért, mellyel a mai napon is elhalmoztál. Nemcsak életemet tartottad meg, hanem tápláltál a lelki élet. sokféle áldásaival is. Elmélkedtem életem céljáról, gondolkoztam felsőbbrendű kötelességeimről. Lelkem felemelkedett azokba az eszményi magasságokba, ahol megszűnik az önző világ ádáz tülekedése. ahol a szeretet. a testvériség és a béke lakozik. Ó. milyen jól esett. eme lelki elmélyedés közben hallanom Jézus szavait: “Jöjjetek énhozzám, kik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, s én megnyugtatlak titeket." Milyen boldogító volt látnom Evangéliumának fénylő ragyogását, mely megvilágosította az én homályosan látó szemeimet, s mutatta az utat igazi hivatásom és rendeltetésem felé.
Köszönöm, jó Atyám, hogy engem is részesévé tettél azoknak a Lelki kincseknek, melyekkel Jézus gazdagította az életet, hogy engem is elhívtál a Te országod munkálására, a mai napon is alkalmat adtál, hogy keressem annak igazságait.
Állj mellém jó Atyám. Erősíts meg nemes elhatározásaimban. Segélj, hogy amiket kijelentettél Jézus által, azok legyenek életein vezérszövétnekei. Ne elégedjem meg az Uram, Uram kiáltásokkal, hanem az élet hétköznapjaiban is cselekedjem a te akaratodat. Amiket a mai napon láttam és hallottam. amiket lelkemben és elmémben forgattam, azok szolgáljanak hitem növelésére, üdvösségem munkálására. Uram, te voltál és te vagy erős váram és pajzsom. Reád bízom magamat és kedveseimet. Viselj gondot reánk az éjszakában.
Ámen..!